”En god dag for danske vandforbrugere,” siger energi, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) efter ny bred politisk aftale, der sætter vandforbrugerne i centrum

Et bredt flertal i Folketinget har indgået en aftale om at fremtidssikre vandsektoren til gavn for forbrugere, virksomheder og samfundet. Danmark har i dag en vandsektor i international topklasse, og den bliver nu styrket yderligere med en bred aftale i Folketinget mellem Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.

Den nye aftale giver sektoren flere penge til at levere rent drikkevand og et styrket fokus på miljø, klima og teknologiudvikling. Der er samtidig enighed om, at der skal gennemføres markante effektiviseringer, og det vurderes, at det samlede effektiviseringspotentiale er på 2,5 mia. kr. i 2025 i forhold til 2014.

– Som forbrugernes minister er jeg glad og stolt over, at vi har lavet en aftale, der sikrer danskerne fortsatte og markante effektiviseringer i vandsektoren, samtidig med at selskaberne får flere penge til at investere i rent drikkevand og sikker håndtering af vores spildevand, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

– Det er glædeligt, at Højesteret har givet vandselskaberne medhold i, at SKAT ikke har fulgt de politiske intentioner i forhold til de politiske aftaler for vandsektoren. Skatteafgørelsen og den politiske aftale er med til at sikre, at danske vandselskaber har mulighed for at lave de nødvendige investeringer for fremtidens drikkevand, samtidig med at det ikke bliver for dyrt for forbrugerne, siger Søren Egge Rasmussen fra Enhedslisten.

I aftalen åbnes der for, at vandforbrugerne i de mindre, forbrugerejede vandværker med en debiteret vandmængde under 800.000 m3 kan beslutte at trække deres lokale vandselskab ud af den statslige økonomiske regulering, hvis de fx vurderer, at byrderne ved reguleringen ikke står mål med effektiviseringen. – De forbrugerejede vandværker er dygtige til at sikre billigt og rent vand til lokalområdet, for det er i sidste ende kunderne selv, der ejer og driver værkerne. Hvis forbrugerne har tillid til, at frivillige lokale kræfter kan sikre bedre og billigere vand, så mener jeg ikke, at vi politikere skal blande os ved at pålægge dem en byrdefuld regulering, siger energi, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

– Vi skal beskytte drikkevandet og sikre effektiv rensning af spildevandet, så lave priser går hånd i hånd med miljø, sundhed og klima. Derfor skal reguleringen sikre, at besparelser ikke kun sker gennem kortsigtede nedskæringer men også gennem langsigtede investeringer i nye energi- og ressourceeffektive løsninger, som er et varemærke for dansk erhvervsliv. Dermed kan vi værne om vandet men også sikre grønne danske arbejdspladser, siger Jens Joel fra Socialdemokratiet.

– Radikale Venstre ønsker en vandsektor, der kan tage de nyeste teknologier i brug for at beskytte, rense og levere rent vand til danskerne på den mest miljøvenlige og effektive måde. Derfor er vi glade for, at sektoren slipper for unødigt bureaukrati og kan fokusere på det, de er gode til, nemlig at levere rent vand til danskere, siger Ida Auken fra Radikale Venstre.

– Med aftalen skaber vi sikkerhed for, at vandselskaberne får råd til at foretage de fornødne investeringer, herunder investeringer i renere vand, biogas og anden grøn teknologi, siger Pia Olsen Dyhr fra Socialistisk Folkeparti.

Fakta:

  • Parterne er enige om at tilpasse selskabernes økonomiske rammer til selskabernes investeringsbehov. Sammen med fortsatte effektiviseringskrav vil det sikre, at selskaberne kan investere i nødvendigt omfang samtidig med, at effektiviseringspotentialet i sektoren stadig realiseres.
  • Med aftalen lægges et loft over selskabernes opkrævning af finansieringsomkostninger hos forbrugerne. Loftet beskytter forbrugerne og giver samtidig selskaberne bedre mulighed for at lånefinansiere deres investeringer i sektoren til gavn for forbrugerne.
  • Forbrugerne hos mindre, forbrugerejede selskaber får med aftalen mulighed for at fravælge den økonomiske regulering og skattepligt på vandforsyningen. Alle selskaberne vil fortsat være underlagt miljøkrav og indberetning af miljø- og kvalitetsdata.
  • Partierne er enige om, at der fremover skal stilles krav til forbrugertilfredshed og kvalitet med henblik på at sanktionere eller belønne henholdsvis de dårligste og bedste selskaber.