Mød os på poster-sessionerne på Vandcenter Syd, Ejby Mølle – på onsdag, den 5. september 2018
Vi har alle et bud på forsyningsfremtider – www.forsyning2100.dk

vestforb

  • VESTFORBRÆNDING

Vestforbrænding er Danmarks største affaldsselskab. Vi vil forbedre miljøet ved at arbejde for mere genbrug og effektiv udnyttelse af energi. Vi har 24 genbrugsstationer – og i 2016 blev der indsamlet ca. 350.000 tons affald på genbrugsstationerne. Ialt blev ca. 380.000 tons husholdningsaffald genanvendt i 2016, hvilket svarer til 58 % af alt husholdningsaffald i de 19 kommuner, eller 41% af de samlede mængder affald håndteret i Vestforbrænding-regi.

Vestforbrænding rummer Danmarks største forbrændingsanlæg. I 2016 brændte vi ca. 530.000 tons husholdnings- og erhvervsaffald fra omkring 920.000 borgere og 60.000 virksomheder i vores ejerkommuner.

 

hofor

  • HOFOR

HOFOR står for Hovedstadsområdets Forsyningsselskab. Vi forsyner byer med vand, spildevandsafledning, fjernvarme, bygas og fjernkøling og opfører vindmøller. HOFOR står for både vandforsyningen og for at lede spilde- og regnvand væk i otte kommuner: Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, København, Rødovre og Vallensbæk.

Udover vand forsyner vi København med fjernvarme, bygas og fjernkøling – og er i gang med flere vindmølleprojekter både i og uden for København. Vi ejer også Amagerværket, som producerer el og fjernvarme. I HOFOR arbejder vi på at udvikle nye, smarte løsninger, der kan sikre grøn, sikker og billig forsyning. Vi vil skabe bæredygtige byer baseret på klima- og miljørigtige forsyningsløsninger.

 

planmiljø

  • PlanMiljø

Vi skaber bæredygtig omstilling – fra tanke til handling. PlanMiljø er et konsulentfirma, der yder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder bistand inden for bæredygtighed. PlanMiljøs mission er på højt fagligt og etisk niveau at levere innovativ og situationstilpasset rådgivning, som bidrager til mere bæredygtighed hos klienter og samarbejdspartnere.

PlanMiljø er en virksomhed med en ung og initiativrig medarbejderstab. Virksomheden tæller 10 fastansatte konsulenter og herudover en række dygtige studenter og praktikanter. Vores flade struktur gør os til et omstillingsparat konsulenthus, der er i stand til at forfølge innovative ideer, udvikle og anvende nye metoder, og hele tiden søge at give samarbejdspartnere og kunders merværdi udover det forventede. Vi har gennemført projekter i mere end 60 lande for bl.a. Danida, EU, SIDA, Verdensbanken, FN samt udenlandske myndigheder og virksomheder.

vcs

  • Vandcenter Syd

VandCenter Syd understøtter FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. I 2015 vedtog verdens ledere 17 mål for en bæredygtig udvikling af verden. FN’s medlemslande skal få målene til at gå i opfyldelse – men det er vigtigt, at også virksomheder og civilsamfund bakker op. Derfor besluttede VandCenter Syd i 2016, at vi vil understøtte verdensmålene.

– Vi bakker op om den globale bæredygtighedsdagsorden, fordi vi alle har et ansvar for klodens fremtid, og vi vil gerne bidrage, hvor vi kan. Som et af de førende vandselskaber i Danmark, har vi en masse viden, som kan gøre gavn ude i verden. Og når vi går foran, kan vi forhåbentlig inspirere andre til at følge efter, siger direktør Mads Leth. Som offentligt ejet monopolvirksomhed er vi forpligtet på at forvalte vores økonomi ansvarligt og tænke langsigtet – fx når vi investerer i klimatilpasning og skovrejsning. VandCenter Syd har en lang tradition for at tage ansvar for mennesker, miljø og samfund. En række af vores indsatser understøtter derfor i forvejen de mål, FN har sat. I vores virksomhedsplan for 2018 kan du se, hvilke af vores mål for året, der understøtter FN’s mål for bæredygtig udvikling. Det drejer sig bl.a. om områder som grøn energi, grundvandsbeskyttelse, kvaliteten af spildevandsrensning, bæredygtige indkøb og sikker vandforsyning.

 

trine

  • ARGO

ARGO er et I/S affaldsselskab, der behandler affald for borgere og virksomheder i ni sjællandske kommuner. Selskabets primære opgave er at sikre, at affald omdannes til ressourcer. Vi prioriterer genbrug før genanvendelse før energiudnyttelse før deponering. Mest muligt affald skal genbruges og genanvendes, og energiudnyttelsen skal ske miljømæssigt forsvarligt og med størst muligt udbytte i form af el og fjernvarme.

Trine Lindegaard Holmberg, Direktør ARGO I/S: – Vi har brug for at arbejde sammen og skabe fælles indsats på tværs af offentlig sektor, privat sektor og ngo’er, hvis vi skal løse de meget komplekse ressource- og klimamæssige udfordringer, vi som verdenssamfund står overfor. Det arbejder vi for i ARGO.

skanderborg

  • Skanderborg Forsyning/Aqua Globe

Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S vil være landets mest moderne forsyningsvirksomhed. Gennem innovation og samarbejde vil vi være med til at skabe fremtidens forsyning – til gavn og glæde for kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere. Virksomheden står for drift og anlæg af den tidligere offentlige vandforsyning og spildevandsforsyningen i Skanderborg Kommune. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S er 100 % ejet af Skanderborg Kommune.

Vandforsyningen producerer årligt ca. 1 mio. m3 drikkevand, der leveres til ca. 6.000 kunder gennem 226 km hovedledninger. Produktionen sker på 5 vandværker, og drikkevand leveres til Skanderborg, Vrold, Stilling, Gram og Herskind-Skivholme-området. Spildevandsforsyningen behandler årligt ca. 2,4 mio. m3. Herudover afleder vi regnvand og vejvand. Det sker gennem 176 km fælles kloakledninger og 24 km fælles trykledninger og 305 km regnvandsledninger, 283 km spildevandsledninger og 58 km trykledninger, 65 bygværker, 291 udløb, 140 større pumpestationer, 22 minipumpestationer, 102 regnvandsbassiner, 7 sparebassiner og i alt 6 renseanlæg i hele Skanderborg Kommune.