Miljø- og Fødevareudvalget har haft miljøminister Lea Wermelin (S) i samråd om, hvordan regeringen vil forhindre spildevandsoverløb fra kommunale renseanlæg og kloaksystemer.

Udvalget bad ministeren redegøre for, hvad regeringen agter at gøre for at forhindre spildevandsoverløb fra kommunale renseanlæg og kloaksystemer. Ministeren er også blevet bedt om at redegøre for, hvad der på kort og lang sigt kan gøres for at give vandselskaberne og kommunerne økonomiske incitamenter til at forhindre udledning af kvælstof, fosfor, iltforbrugende stoffer og kemiske stoffer urenset til vandmiljøet?

Miløminister Lea Wermelin: Jeg er enig med spørgeren i, at det kan være hensigtsmæssigt at give vandselskaber og kommuner økonomiske incitamenter til at forhindre udledning af kvælstof, fosfor, iltforbrugende stoffer og kemiske stoffer urenset til vandmiljøet.

Vi indgik derfor i 2018 en politisk aftale om en justeret økonomisk regulering af vandsektoren. Af aftalen fremgår det, at forsyningssikkerhed fremover skal integreres i den økonomiske regulering af vandselskaberne. I lyset af den aftale vil vi arbejde for, at spildevandsoverløb bliver et parameter i målingen af spildevandsselskabernes leverancer af forsyningssikkerhed.

På den måde får spildevandsselskaberne positive incitamenter til at have færre og mindre spildevandsoverløb. Derudover vil regeringen gerne sikre, at spildevandsselskaberne får økonomiske incitamenter til at have færre spildevandsoverløb.

For at kunne integrere spildevandsoverløb i den økonomiske regulering – og eventuelt i afgiftssystemet – skal vi have bedre data om mængden og indholdet i spildevandsoverløb. Jeg vil derfor sikre, at alle kommuner har opdaterede tal om spildevandsoverløb.