93% MILJØFREMMEDE STOFFER FJERNES MED 100% BIOLOGISK LØSNING

DNV Gødstrup, Herning Kommune og Herning Vand har siden 2012 arbejdet for at skabe en samfundsmæssig begavet renseløsning (målt på miljø og økonomi) for spildevandet fra det nye supersygehus, som sættes i drift til november 2021.
Parterne har i samarbejde med en række aktører gennemført 2 MUDP-projekter for at udvikle en 100% biologisk renseløsning senest med pilotprojektet Mereff, som har fået både national og international opmærksomhed. De foreløbige resultater viser, at den biologiske renseløsning fjerner 93% af de miljøfremmede stoffer (MFS) i spildevandet. Sideløbende med projektet har DNV Gødstrup anlagt deres egen spildevandsledning fra hospitalet til Herning Centralrenseanlæg.
Vi er stadig ambitiøse og sigter højt, lyder det fra Herning Vand. Konkret betyder det, at løsningen skal levere den optimale balance mellem den samlede økonomi til anlæg og drift og ditto miljøeffekter konkret målt på den samlede mængde af fjernet MFS. Løsningen har potentiale til at styrke eksporten af dansk vandteknologi. Det betyder, at vi fortsat aktivt vil formidle viden om resultaterne.